Leefklimaat

Een oud Chinees gezegde zegt: "Ben je ziek, ga dan naar de dokter. Kan hij je niet helpen, ga dan in een houten huis wonen".
En het klopt: door zijn aard beschikt hout over eigenschappen die belangrijk zijn voor onze gezondheid. 

Eigenschappen van log homes

Wonen in een houten huis is kiezen voor milieubewust, gezond duurzaam bouwen en gezond wonen. Alle wetenschappelijke studies wijzen in dezelfde richting. Woningen in hout zijn gezonder en zorgen voor een aangenaam en stabiel woonklimaat. Hout is het enige bouwmateriaal dat gebruikt kan worden zonder definitieve aantasting van de natuur. Hout is een puur natuurlijk materiaal dat het teveel aan vocht in je woning moeiteloos absorbeert. Wordt de luchtvochtigheidsgraad te laag, dan geeft hout dat extra geabsorbeerd vocht aan zijn omgeving terug. De luchtvochtigheidsgraad in je houten woning blijft ze steeds constant op peil.

De vochtregelende werking in een huis is primordiaal voor de gezondheid. In een droge atmosfeer leven is ongezond en leidt veelal tot het opduiken van droge hoest, kriebels in de keel en droge slijmvliezen. Deze verschillende elementen leiden tot verkoudheden, keelpijn, tot zelfs bronchitis. Een teveel aan vocht is dan weer de oorzaak van spierpijnen, en zelfs reuma. Dit verklaart dan ook waarom er in de noordelijk gelegen landen veel minder reuma voorkomt dan in de meer zuidelijk gelegen landen. Alhoewel men veeleer het omgekeerde zou geloven.

Zo zijn wetenschappers eensgezind over de positieve invloed van een houten woning op reuma, artrose en artritis. In noordelijke landen als Noorwegen, Zweden en Denemarken wordt vooral met hout gebouwd en daar ligt het aantal patiënten met soortelijke gewrichtsklachten opmerkelijk lager. 


Warm in de winter en koel in de zomer
Een log home is knus, warm in de winter en koel in de zomer, geheel vervaardigd van natuurlijke materialen. Hout werkt rustgevend onderzoek in Oostenrijk heeft reeds aangetoond dat mensen die wonen in houten huizen, beduidend minder stressgevoelig zijn dan mensen die wonen in een stenen variante. De mens bevindt zich immers constant in een natuurlijke en rustgevende omgeving. Tal van wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat bewoners van houten huizen veel minder last hebben van stress. Hout is nu eenmaal een rustgevend materiaal en dat heeft ongetwijfeld een positieve weerslag hebben op je gezondheid op langere termijn.


Een log home heeft minder radon in het binnenmilieu
Blootstelling aan radon binnenshuis is voor velen een nog onbekend fenomeen. Voor een deel komt dat omdat het om een gas gaat, dat je niet kunt zien en niet kunt ruiken. Toch komt het gas in de binnenlucht in woningen in bepaalde concentraties voor. Radon is een radioactief gas en is een vervalproduct afkomstig van de vaste stof uranium en vervolgens radium.

Bij het verdere verval van radongas tot weer andere stoffen komt radioactieve straling vrij. Het gas wordt door de mens ingeademd en dat kan vervolgens leiden tot longkanker. Naar schatting van de Gezondheidsraad veroorzaakt radongas jaarlijks 800 doden. Bij metingen is gebleken, dat de laatste jaren de hoeveelheid radongas in woningen is gestegen ten opzichte van de voorgaande jaren.

Dit was voor het ministerie van VROM reden om met de werkgeversorganisaties in de bouw afspraken te maken om te zorgen dat de hoeveelheid radon in nieuwbouw woningen niet nog verder toeneemt. Het radongas komt van nature voor in de bodem en verder in grondstoffen voor de bouw, zoals zand en grind.

In de Verenigde Staten is radongas een al veel langer onderkend probleem. Men geeft er van overheidswege uitgebreide voorlichting en er is documentatie beschikbaar. Ook zijn er doe-het-zelf setjes te koop om de binnenlucht te testen op de aanwezigheid van het gas.

In de VS vormt de bodem één van de belangrijke bronnen voor het vrijkomen van radon. Het gas komt bijvoorbeeld door spleten en kieren (leidingdoorvoeren) door de betonvloer en –wanden van het basement de woning binnen.

In Nederland speelt deze manier van binnendringen van het radongas veel minder een rol, omdat hier een andere wijze van funderen gebruikelijk is. Wij kennen de fundering met kruipruimte met daarboven de begane grond vloer van beton. Deze vloer vormt een dermate dichte schijf, dat er relatief weinig lucht met radongas vanuit de kruipruimte in de woning doordringt.

Daarnaast is op de meeste plaatsen de grondwaterspiegel hoog en radongas verplaatst zich in natte, ondoorlatende grond veel minder snel dan in droge grondlagen. In ons land vormen met name de bouwmaterialen, die verwerkt zitten in de constructie, de belangrijkste bron.

Zoals gezegd vormen in Nederland de gebruikelijke bouwmaterialen zoals grind en zand in beton de belangrijkste bron voor het vrijkomen van radongas in woningen. Door goede ventilatie van de woning kan men de concentratie van radon in de binnenlucht en daar mee de blootstelling van de bewoners aan het gas beperken.

Veel beter is om bouwmaterialen te gebruiken, die geen of nauwelijks emissie van radon kennen. In dit licht heeft hout, dat wil zeggen een log home, sterke troeven. Aangezien bij een log home zowel de wanden als de verdiepingsvloer uit een houtconstructie bestaan, is er hier geen sprake van het vrijkomen van radon.

Ook de gipsplaten, waarmee eventuele tussenwanden zijn bekleed, zijn duidelijk radon-arme materialen. Het enige constructiedeel, dat nog radon kan afgeven aan de binnenlucht is de begane grondvloer, welke veelal in beton wordt uitgevoerd.